Internetbaserad dietistbehandling i Sverige idag, Dietist på distans (DiOn) 

 

Forskningsprojektet Dietist på distans (DiOn) vill undersöka internetbaserad dietistbehandling ur dietistens perspektiv. Detta för att synliggöra användarperspektivet och vilka förutsättningar som finns. Vi bjuder därför in dig som dietist att delta i denna enkätstudie. År 2016 frågade vi Sveriges dietister om deras erfarenhet av internetbaserad dietistbehandling, då var det få med erfarenhet (15 %). Vi vill nu åter fråga Sveriges dietister hur era erfarenheter och förutsättningar för internetbaserad dietistbehandling ser ut. 

Forskningsstudien bedrivs av Umeå universitet i ett samarbete mellan institutionerna Kost- och måltidsvetenskap, Omvårdnad och Informatik samt Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten.

Du deltar i studien genom att fylla i denna enkät som tar 10 - 15 minuter att besvara. Vi vänder oss till dig som arbetar som dietist med patient-/klientkontakt.

I enkäten använder vi begreppen “Telefonsamtal”, "Digitalt möte" och "Fysiskt möte". Ett digitalt möte beskriver ett möte mellan minst två parter via internet med ljud och möjlighet till rörlig bild. Mötet sker gemensamt i tid, ibland även kallat videosamtal. Ett fysiskt möte beskriver ett möte mellan minst två parter på samma fysiska plats. Mötet sker gemensamt i tid och rum.

Deltagande i studien är frivilligt och helt anonymt. Umeå universitet ansvarar för dina enkätsvar. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Resultaten kommer att presenteras på gruppnivå utan möjlighet att identifiera någon enskild person. Ingen ersättning utgår för deltagande. Studien kommer att publiceras som artikel i vetenskaplig tidskrift. Resultaten kommer att finnas tillgängliga för chefer och politiker som underlag för vidare beslutsfattande angående internetbaserad dietistbehandling. För ytterligare information om studien eller artikel kontakta ansvariga, se nedan.

 

När du skickar in din besvarade enkät ger du samtycke till ovanstående punkter.

 

Välkommen att delta i studien! // Forskargruppen för Dietist på distans (DiOn).

Petra Rydén, projektledare för DiOn, Fil.dr, leg. dietist, lektor vid Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap vid Umeå universitet. Tel: 090-786 95 57, e-post: petra.ryden@umu.se

Sarah Persson, Leg. dietist, doktorand vid institutionen för Kost- och måltidsvetenskap vid Umeå universitet. Tel: 090-786 80 69, e-post: sarah.persson@umu.se

Cecilia Olsson, Docent, lektor vid institutionen för Kost- och måltidsvetenskap vid Umeå Universitet.  Tel: 090-786 64 85, E-post: cecilia.olsson@umu.se

Anette Edin Liljegren, Med.dr, adj. lektor Institutionen för Omvårdnad, Umeå universitet, forskningsstrateg, Glesbygdsmedicinskt centrum, FoU-staben, FoU-chef närsjukvårdsområde södra Lappland, Region Västerbotten. Tel: 070-645 71 97, E-post: anette.edin-liljegren@umu.se

Karin Danielsson, Fil.dr, lektor vid Inst. för Informatik och föreståndare för Humlab vid Umeå Universitet. E-post: karin.danielsson@umu.se

1.
Arbetar du i dagsläget som dietist med patient-/klientkontakt?
Frågan är obligatorisk