Upplevelse av Internetbaserad dietistbehandling

Välj önskat språk för enkäten/ Select the desired language for the survey/ حدد اللغة المطلوبة للمسح
Frågan är obligatorisk

Information till forskningspersoner

Vi vill fråga dig om du vill delta i en forskningsstudie. I det här dokumentet får du information om studien och om vad det innebär att delta.

Vad är det för ett projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Med ökad användning av informations- och kommunikationsteknologi kan vård ges på distans vilket skulle kunna förbättra tillgängligheten samt öka effektiviteten. Idag saknas dock kunskap om konsekvenserna av internetbaserad dietistbehandling.

Syftet med studien är att få förståelse för internetbaserad dietistbehandling i Sverige genom att undersöka hur patienter upplever dietistbehandling när behandlingen sker online och studera förutsättningar för användning av internetbaserade behandlingsformer. Forskningsprojektet söker därför dig som haft digitalt möte med dietist, via video.

Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är 2015/330-31.

Hur går projektet till?

Som deltagare deltar du vid en digital intervju som beräknas vara i ca 1 timme. Vid intervjutillfället kopplar du upp dig via en länk till ett Zoom-möte och träffar där en medlem från forskargruppen. Ni samtalar om dina erfarenheter av internetbaserad dietistbehandling. Intervjutillfället spelas in via ljud och video, ljudinspelning används för att skriva intervjun i text, och därefter analyseras. Videoinspelningen kommer bara att användas vid analysen om något visuellt presenteras under intervjun som är relevant för upplevelsen av internetbaserad dietistbehandling. 

Utrustning du behöver för att delta i studien är internetuppkoppling och enhet med möjlighet till videouppkoppling (ljud och rörlig bild); smartphone, surfplatta eller dator. Vi önskar att du använder headset (hörlurar med mikrofon) under intervjun för bättre ljudkvalitet och för att undvika att din omgivning kan höra det som sägs.

Möjliga följder och risker med att delta i projektet?

Vid de digitala intervjuerna i Zoom kan obehöriga höra ditt samtalet om ni som deltagare använder högtalare eller tillåter obehöriga att lyssna. Forskare kommer att sitta avskilt och använda headset, vi önskar att du gör detsamma. 

Intervjun kommer att inledas med att forskare tillsammans med dig som deltagare sätter upp ramar för intervjun. 

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Dina svar och kontaktuppgifter kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Den rättsliga grunden enligt EU:s dataskyddsförordning för behandlingen av dessa personuppgifter är samtycke.

Intervjun som du deltar i kommer att spelas in via ljud och video och därefter skrivas ut i text. Texten kommer att avpersonifieras inför att forskarna ska göra sina analyser. Om videoinspelningen innehåller visuell information om upplevelsen av internetbaserad dietistbehandling så kommer de att sparas om inte så kommer de att raderas. Inspelningar och de utskriva texterna i projektet förvaras kodade på Umeå universitets servrar. Tillgången till dessa är skyddad i flera steg och endast personer som beviljats tillstånd av projektledaren har tillgång till dem.

Samtliga ovan nämnda filer kommer att vara kodade (pseudonymiserade) vilket innebär att de inte kan kopplas direkt till dig som person. Kodnyckel förvaras lösenordskyddad och lösenordet inlåst på Umeå universitet. Kodnyckeln behandlas så att inte obehöriga kan ta del av den.

Dina svar och kodnyckeln kommer att sparas och förvaras på Umeå universitet enligt policy för arkivering av forskningsdata.

Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta projektledare Petra Rydén (petra.ryden@umu.se, 090-786 95 57). Dataskyddsombud nås på e-post: pulo@umu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Resultaten kommer att presenteras i vetenskapliga sammanhang så som konferenser och vetenskapliga artiklar samt i svensk media.

Försäkring och ersättning

Forskningsprojektet erbjuder inget försäkringsskydd för intervjutillfället. Som tack för din medverkan får du en trisslott.

Deltagandet är frivillighet

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för projektet (se nedan).

Ansvariga för projektet

Ansvariga för projektet är projektledare Petra Rydén (petra.ryden@umu.se, 090-786 95 57) och doktorand Sarah Persson (sarah.persson@umu.se, 090-786 80 69).

DiOn – Dietitian Online, Forskningsprojekt / Science project

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap / Dep. of Food, Nutrition and Culinary Science

Umeå universitet / Umeå University, SE-901 87 Umeå, Sweden https://www.umu.se/forskning/projekt/dietist-pa-distans-dion/ 

Samtycker du till att delta i denna studie?
Frågan är obligatorisk
Har du haft digitalt möte med dietist de senaste två åren? 
Frågan är obligatorisk
Vid digitalt möte med dietist, vilka roller har du haft?
Vilken är din högsta avslutade utbildning?
Vilket åldersintervall tillhör du? 
Vid hur många tillfällen har du haft kontakt med dietist under de senaste två åren (telefon, digitalt möte, fysiskt möte)?
Vilket/vilka språk kan du genomföra intervjun på?
Kontaktuppgifter
 
Namn
E-postadress
Telefonnummer
Frågan är obligatorisk